Show simple item record

dc.contributor.advisorĐokić, Vladan
dc.contributor.otherNikezić, Ana
dc.contributor.otherVasiljević, Nevena
dc.contributor.otherBojanić, Petar
dc.contributor.otherTurato, Idis
dc.creatorJanković, Nataša R.
dc.date.issued2017-05-10
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5050
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15777/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49043727
dc.description.abstractПовод овог истраживања је успостављање релације између архитектуре и територије, посматрано кроз трансформацију предеоне структуре као производа процеса који се дешавају унутар ова два концепта (архитектуре и територије). Истраживање је урађено из потребе за истовременим сагледавањем и објекта и града приликом архитектонског и урбанистичког процеса пројектовања и планирања. Предложена докторска дисертација изучава улогу архитектонске и урбанистичке производње простора као елемената укупне предеоне структуре у процесу развоја територије града, при чему се ближе разматрају процеси трансформације предеоне структуре Београда друге половине XX века. Циљ оваквог истраживања је успостављање нових модела будућих трансформација предеоне структуре, на основу искуства претходних, а у складу са савременим токовима развоја. Истраживање најпре поставља теоријско полазиште, поставке и тежиште посматрања релација унутар мисаоне тријаде предела, територије и архитектуре. Полазећи од преиспитивања елемената структуре и процеса развоја како предела, тако и територије, посебан значај у оквиру истраживања заузима испитивање улоге архитектонског геста, како у процесу формирања територије града, тако и у процесу трансформација предеоне структуре. Узимајући за полазиште сталност промена у оквиру претходно дефинисаних категорија (предела, територије и архитектуре), предео се посматра пре као процес него као производ, те је кодирање елемената његове структуре (попут архитектуре) од значаја за читање слојева промена и развоја унутар већ формиране територије. Процеси дефинисања предеоне структуре истражују се кроз различите сценарије деловања описаних теоријским концептима помоћу којих се испитују облици „производње” физичког и друштвеног простора, који кроз просторне манифестације резултирају елементима предеоне структуре у процесу развоја територије града, који као такви представљају културне артефакте са јасно дефинисаним позицијама и утицајима унутар структуре...sr
dc.description.abstractThe motivation for this study is to establish a relation between architecture and territory, by researching the transformation of landscape configuration as a product of processes that occur both within the concept of architecture and the concept of territory. The reason for this research was the need for simultaneous consideration, within architectural and urban design processes, of both the city and the object. The proposed doctoral dissertation studies the role of architectural and urban space production as elements of landscape configuration in the process of the city territory development. The dissertation examines this trough a closer look at the processes of transformation of Belgrade’s landscape configuration in the second half of the XX century. The aim of this research is to establish a new model for the future transformations of landscape configuration on the basis of past experience in accordance with contemporary tendencies of development. The research initially sets the theoretical background, postulates and the focus of considering the relations within the cognitive triad landscape, territory and architecture. In the context of the research, for the purpose of reviewing elements of landscape configuration and processes of city territory development, the role of the architectural gesture had special significance, both within the process of forming the city territory of and the transformation of the landscape configuration. Taking the continuity of changes within the pre-defined categories (landscape, territories and architecture) as a starting point, landscape is viewed more as a process than as a product, which makes coding of the elements of its structure (such as architecture) important for reading the layers of changes and development within already established territories. The processes of defining the landscape configuration were examined through different scenarios of operation described by theoretical concepts of physical and social space „production”, which result in spatial manifestations of elements of landscape configuration within the process of the city territory development. These, as such, are cultural artifacts with clearly defined positions and influence within the structure...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.titleТрансформација предеоне структуре у процесу развоја територије града:Београд друге половине XX векаsr
dc.title.alternativeTransformation of landscape configuration in the process of city territory development:Belgrade in the second half of XX centuryen
dc.typePhD thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record