Show simple item record

dc.contributor.advisorMarković, Miloš
dc.contributor.otherBanović, Božidar
dc.contributor.otherBjelajac, Željko
dc.contributor.otherMarković, Miloš
dc.creatorОдаловић, Томо
dc.date.issued2017-05-11
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija148762622766783.pdf?controlNumber=(BISIS)104239&fileName=148762622766783.pdf&id=7251&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=104239&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije148762624063322.pdf?controlNumber=(BISIS)104239&fileName=148762624063322.pdf&id=7252
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije148762624063322.pdf?controlNumber=(BISIS)104239&fileName=148762624063322.pdf&id=7252&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://harvester.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/9467
dc.description.abstractДокторска дисертација се бави трансформацијом царинске службе из фискалне и заштитне сфере, као фактора заштите домаћег привредног развоја и приходовања буџету, посебно имајући у виду потенцијале за откривање и сузбијање најтежих облика криминалитета који царинску службу стављају у ред изузетно битних фактора безбедоносног система, а што сходно савременим концептима царинских система и служби отвара и могућност ефикасног интегрисања, посебно имајући у виду аспект трговинских олакшица и безбедности који су предуслов савремених међународних трговинских и других токова.     Предмет истраживања су предности и специфичности извршене квалитативне трансформације царинске службе Србије са аспекта њене организације, реализовања основне делатности омогућавања брзог протока робе и путника уз спровођење ефикасне контроле, откривања и сузбијања најтежих кривичних дела и царинских деликата, развоја и употребе информатичке подршке, имајући у виду нужности савремених међународних интеграција, што у оквиру међународних трговинских токова и односа, ствара миље који има и својих изразитих предности (слободан проток људи, роба, информација...) али, свакако и мана (повезивање криминалних група и активности за извршење кривичних дела највеће друштвене опасности) а што је и условило измену традиционалне улоге царинске службе у привреди и друштву, од фискалне и заштитне, у безбедоносну, информатичку и координативну улогу.     Сходно томе стратегија истраживања постављена је тако да се рад састоји из пет поглавља који са уводом и закључком чине целину у мултидисиплинарној обради предмета истраживања.      У првом делу обрадили смо и размотрили, на општи начин класичне функције царинске службе, појам, врсте, ефекте царинског система уз кратак историјски развој.      У другом делу обрађено је устројство царинске службе Србије са њеног организационог и правног аспекта имајући у виду надлежности, специфичности и позитивно правне основе устројства de lege lata као и остварени модел модернизације царинске службе са аспекта конституисања нових улога царинске службе (безбедоносне, информатичке и координативне). Полазна основа јесте да се сагледавањем стања извршене модернизације царинске службе Србије, у свим сегментима рада, сходно функционалној анализи која ће се спроводити мултидисциплинарно, а посебно имајући у виду елаборате Светске царинске организације као и стратешке акте Управе царине Србије,  може уочити изузетан а неискоришћен потенцијал царинске службе у борби против најтежих облика криминалитета, имајући у виду нове организационе јединице и савремене царинске процедуре. Акценат обраде стављен је на предности превентивног деловања царинске службе у погледу откривања и сузбијања кривичних дела тероризма, организованог криминала и кријумчарења.      У трећем делу сагледан је садашњи приступ одговора државе на безбедоносне изазове 21. века, посебно имајући у виду борбу против тероризма, организованог криминала и кријумчарења у оквиру чега ће се сагледати улога и значај Савета за националну безбедност Републике  Србије као и Координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве економије Владе Републике Србије који представљају назнаке јединствене платформе деловања релевантних субјеката социјалне контроле а што је предуслов ефикасне борбе против предметних облика криминалитета.        У четвртом делу обрађен је један од савремених приступа концепту националне безбедности и приказан је упоредни преглед најсавременијег концепта одрживог модела (Homeland security) учешћа царинске службе у борби против криминалитета, посебно имајући у виду искоришћеност безбедоносних, информатичких и координативних потенцијала царинске службе за учешће у јединственој платформи деловања и борбе против најтежих облика криминалитета.       У петом делу статистички су обрађени резултати рада царинске службе Србије у периоду од 2013. до 2016.године у погледу откривања и сузбијања царинских и других деликата, те евентуални допринос борби против тероризма, организованог криминала и кријумчарења.      Закључак обухвата општа запажања, уочене правилности и евентуалне тенденције уз предлоге третирања модернизоване царинске службе на начин који ће омогућити њено укључивање у јединствену платформу деловања свих релевантних субјеката социјалне контроле, посебно имајући у виду превентивну улогу са циљем откривања, спречавања а тиме и сузбијања најтежих кривичних дела, што ће омогућити и ефикасно интегрисање Србије у савремене међународне, економске и безбедоносне токове.      Безбедоносни, информатички и координативни потенцијали модернизоване царинске службе Србије, по концепту до кога се долази истраживачким радом и предметном дисертацијом, посебно у погледу стварања јединствене платформе деловања релевантних субјеката социјалне контроле, иде у правцу савремених царинских система (ЕУ, САД) уз потребу развијања, поштовања и очувања националног идентитета, тековина и интереса.      Сходно предметној проблематици напомињемо да је истраживање усмерено на област и предложена решења која нису анализирана нити примењивана, у околностима нашег поднебља, зато не постоје извори и прегледи научних ставова о превентивној улози царинске службе, због чега предмет истраживања ове докторске дисертације и решења која ћемо предложити, представљају новину  а тиме је и друштвена оправданост рада много већа.sr
dc.description.abstractDoktorska disertacija se bavi transformacijom carinske službe iz fiskalne i zaštitne sfere, kao faktora zaštite domaćeg privrednog razvoja i prihodovanja budžetu, posebno imajući u vidu potencijale za otkrivanje i suzbijanje najtežih oblika kriminaliteta koji carinsku službu stavljaju u red izuzetno bitnih faktora bezbedonosnog sistema, a što shodno savremenim konceptima carinskih sistema i službi otvara i mogućnost efikasnog integrisanja, posebno imajući u vidu aspekt trgovinskih olakšica i bezbednosti koji su preduslov savremenih međunarodnih trgovinskih i drugih tokova.     Predmet istraživanja su prednosti i specifičnosti izvršene kvalitativne transformacije carinske službe Srbije sa aspekta njene organizacije, realizovanja osnovne delatnosti omogućavanja brzog protoka robe i putnika uz sprovođenje efikasne kontrole, otkrivanja i suzbijanja najtežih krivičnih dela i carinskih delikata, razvoja i upotrebe informatičke podrške, imajući u vidu nužnosti savremenih međunarodnih integracija, što u okviru međunarodnih trgovinskih tokova i odnosa, stvara milje koji ima i svojih izrazitih prednosti (slobodan protok ljudi, roba, informacija...) ali, svakako i mana (povezivanje kriminalnih grupa i aktivnosti za izvršenje krivičnih dela najveće društvene opasnosti) a što je i uslovilo izmenu tradicionalne uloge carinske službe u privredi i društvu, od fiskalne i zaštitne, u bezbedonosnu, informatičku i koordinativnu ulogu.     Shodno tome strategija istraživanja postavljena je tako da se rad sastoji iz pet poglavlja koji sa uvodom i zaključkom čine celinu u multidisiplinarnoj obradi predmeta istraživanja.      U prvom delu obradili smo i razmotrili, na opšti način klasične funkcije carinske službe, pojam, vrste, efekte carinskog sistema uz kratak istorijski razvoj.      U drugom delu obrađeno je ustrojstvo carinske službe Srbije sa njenog organizacionog i pravnog aspekta imajući u vidu nadležnosti, specifičnosti i pozitivno pravne osnove ustrojstva de lege lata kao i ostvareni model modernizacije carinske službe sa aspekta konstituisanja novih uloga carinske službe (bezbedonosne, informatičke i koordinativne). Polazna osnova jeste da se sagledavanjem stanja izvršene modernizacije carinske službe Srbije, u svim segmentima rada, shodno funkcionalnoj analizi koja će se sprovoditi multidisciplinarno, a posebno imajući u vidu elaborate Svetske carinske organizacije kao i strateške akte Uprave carine Srbije,  može uočiti izuzetan a neiskorišćen potencijal carinske službe u borbi protiv najtežih oblika kriminaliteta, imajući u vidu nove organizacione jedinice i savremene carinske procedure. Akcenat obrade stavljen je na prednosti preventivnog delovanja carinske službe u pogledu otkrivanja i suzbijanja krivičnih dela terorizma, organizovanog kriminala i krijumčarenja.      U trećem delu sagledan je sadašnji pristup odgovora države na bezbedonosne izazove 21. veka, posebno imajući u vidu borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala i krijumčarenja u okviru čega će se sagledati uloga i značaj Saveta za nacionalnu bezbednost Republike  Srbije kao i Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije Vlade Republike Srbije koji predstavljaju naznake jedinstvene platforme delovanja relevantnih subjekata socijalne kontrole a što je preduslov efikasne borbe protiv predmetnih oblika kriminaliteta.        U četvrtom delu obrađen je jedan od savremenih pristupa konceptu nacionalne bezbednosti i prikazan je uporedni pregled najsavremenijeg koncepta održivog modela (Homeland security) učešća carinske službe u borbi protiv kriminaliteta, posebno imajući u vidu iskorišćenost bezbedonosnih, informatičkih i koordinativnih potencijala carinske službe za učešće u jedinstvenoj platformi delovanja i borbe protiv najtežih oblika kriminaliteta.       U petom delu statistički su obrađeni rezultati rada carinske službe Srbije u periodu od 2013. do 2016.godine u pogledu otkrivanja i suzbijanja carinskih i drugih delikata, te eventualni doprinos borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala i krijumčarenja.      Zaključak obuhvata opšta zapažanja, uočene pravilnosti i eventualne tendencije uz predloge tretiranja modernizovane carinske službe na način koji će omogućiti njeno uključivanje u jedinstvenu platformu delovanja svih relevantnih subjekata socijalne kontrole, posebno imajući u vidu preventivnu ulogu sa ciljem otkrivanja, sprečavanja a time i suzbijanja najtežih krivičnih dela, što će omogućiti i efikasno integrisanje Srbije u savremene međunarodne, ekonomske i bezbedonosne tokove.      Bezbedonosni, informatički i koordinativni potencijali modernizovane carinske službe Srbije, po konceptu do koga se dolazi istraživačkim radom i predmetnom disertacijom, posebno u pogledu stvaranja jedinstvene platforme delovanja relevantnih subjekata socijalne kontrole, ide u pravcu savremenih carinskih sistema (EU, SAD) uz potrebu razvijanja, poštovanja i očuvanja nacionalnog identiteta, tekovina i interesa.      Shodno predmetnoj problematici napominjemo da je istraživanje usmereno na oblast i predložena rešenja koja nisu analizirana niti primenjivana, u okolnostima našeg podneblja, zato ne postoje izvori i pregledi naučnih stavova o preventivnoj ulozi carinske službe, zbog čega predmet istraživanja ove doktorske disertacije i rešenja koja ćemo predložiti, predstavljaju novinu  a time je i društvena opravdanost rada mnogo veća.sr
dc.description.abstractThe doctoral dissertation deals with the transformation of the Customs Service from the fiscal and security sphere, as a factor of protection of domestic economic development and revenue budget, especially given the potentials for detecting and combating the most serious forms of crime, which puts the Customs Service in order of extremely important factors of security systems, and which according to the modern concepts of customs systems and services opens up the possibility of effective integration, especially bearing in mind the aspect of the trade benefits and security, which are a prerequisite of modern international trade and other flows.       The subject of the research is the advantages and specificities of conducted qualitative transformation of the Customs Service of Serbia from the aspect of its organization, the realization of its core activity of enabling the fast flow of goods and passengers through the enforcement of effective control, detection and combating the most serious offenses and customs offenses as well, the development and use of information technology support, bearing in mind the necessity of modern international integration, which in the context of international trade flows and relations, creates a milieu that has its significant advantages (free movement of people, goods, information ...) and disadvantages as well (networking of criminal groups and activities for committing criminal acts of the greatest social hazard), and which has caused a modification of the traditional role of the Customs Service in economy and society, from fiscal and protective into security, information technology and coordinative role. In accordance to that, the research strategy is set so that the thesis consists of five chapters which with the introduction and the conclusion form a whole in multidisciplinary processing of the subject of the research.       In the first part of the research, we have covered and processed, in a general way, the classic functions of the Customs Service, the concept, the types, and the effects of the customs system along with a brief historical development.       The second part deals with the structure of the Customs Service of Serbia with its organizational and legal aspects, taking into account the competencies, specificities and positive legal grounds of de lege lata and generated model of modernization of the Customs Service in terms of the constitution of the new role of the Customs Service (security, information technology and coordination). The starting point is that by reviewing the situation of the conducted modernization of the Customs Service of Serbia in all aspects of work, according to the functional analysis which will be conducted multidisciplinary, especially taking into account the elaborates of the World Customs Organization as well as strategic acts of the Customs Administration of Serbia, we can see a remarkable but unused potential of the Customs Service in the fight against the most serious forms of crime, taking into account the new organizational units and modern customs procedures. The emphasis of the processing is on the advantages of preventive action of the Customs Service regarding the detection and prevention of terrorist offenses, organized crime and smuggling.       The third part analyses the current access of the response of the State to the security challenges of the 21st century, particularly in view of the fight against terrorism, organized crime and smuggling, within which the role and importance of the National Security Council of the Republic of Serbia would be considered as well as the coordination body for directing activities on combating the gray economy of the Government of the Republic of Serbia which are indications of a single platform of action relevant subjects of social control as a prerequisite for an effective fight against the relevant forms of crime.     The fifth part shows the results of the work of the Customs Service of Serbia are statistically processed in the period from 2013 to 2016 in terms of detection and prevention of customs and other offenses, and possible contribution to the fight against terrorism, organized crime and trafficking.               In the fourth part processed by one of contemporary approaches to the concept of national security and the comparative overview one of the most modern concept of sustainable model (Homeland security) of the participation of the Customs Service in the fight against crime, especially given the use of security, information technology and coordinative resources of the Customs Service for participation in unique operation platform and the fight against the most serious forms of crime.         The conclusion includes general observations, perceived regularities and possible trends with suggestions of processing of modernized Customs Service in a way that will allow its inclusion in the unique platform of operations of all relevant entities of social control, especially given the preventive role with the aim to detect, prevent and thereby combat the most serious criminal work, which will enable an efficient integration of Serbia into modern international, economic and security trends as well.       The security, information technology and coordinative resources of the modernized Customs Service of Serbia, according to the concept of this research and dissertation, especially in terms of creating a unique platform of operations of relevant subjects of social control, going in the direction of modern customs system (EU, USA) with the need to develop, respect and preserve national identity, traditions and interests.       In accordance with the considered subject matter, we note that the research has focused on the area and suggested solutions that are not analyzed, nor applied, in the circumstances in our region, so there are no sources or scientific views and reviews about the preventive role of the Customs Service, which is why the subject of this doctoral thesis and solutions that we propose are new and therefore social justification of the thesis is much higher.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђеsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs
dc.sourceУниверзитет Привредна академија у Новом Садуsr
dc.subjectЦаринска служба, криминалитет, безбедоносна функција, координација, ефикасностsr
dc.subjectCarinska služba, kriminalitet, bezbedonosna funkcija, koordinacija, efikasnostsr
dc.subjectCustoms Service, crime, security function, coordination, efficiencyen
dc.titleУлога царинске службе у сузбијању криминалитетаsr
dc.title.alternativeUloga carinske službe u suzbijanju kriminalitetasr
dc.title.alternativeThe role of the Customs Service in combating crimeen
dc.typeDoktorska disertacijasr


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record